viernes, 23 de enero de 2009

El DPTOP presenta el Llibre d’estil de les carreteres catalanes
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha presentat avui el Llibre d’estil de les carreteres catalanes, que han editat el DPTOP i l’empresa pública GISA. A partir de l’anàlisi de la xarxa viària actual, aquest llibre, pioner a l’Estat espanyol, planteja un conjunt de criteris i propostes de disseny per al desenvolupament de les carreteres de la Generalitat. Així, aquest document pretén servir de guia orientativa per tal que les carreteres catalanes siguin identificades per la seva integració en el territori i la qualitat dels elements que les componen.

Carreteres integrades i de qualitat

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha presentat avui el Llibre d’estil de les carreteres catalanes, editat pel DPTOP i l’empresa pública GISA. Aquest document, en una experiència pionera a l’Estat espanyol, proposa criteris de disseny per al desenvolupament de la xarxa de carreteres de la Generalitat per tal de promoure la seva qualitat i la integració en l’entorn.

Pel seu caràcter lineal i la seva funció de comunicar persones i territoris, les carreteres tenen una forta capacitat d’inserció i d’interrelació en l’entorn. Al mateix temps, com a infraestructures, són una peça important en l’entramat sòcio-cultural i econòmic d’un país. Així, el Llibre d’estil de les carreteres catalanes neix amb la voluntat de contribuir a una relació carretera-territori més harmoniosa i a la millora del servei que les carreteres donen a la ciutadania.

Aquest document s’adreça en especial als projectistes i als tècnics que participen en el procés de construcció, gestió i explotació de carreteres i servirà al DPTOP com a guia orientativa per tal que les carreteres catalanes siguin identificades pel bon tractament dels elements que les componen i la seva integració en l’entorn.

Els objectius del llibre són, doncs, els següents:

Promoure els aspectes de qualitat, tant constructiva com visual
Integrar la carretera en l’entorn
Afavorir la seguretat viària
Apropar els usuaris al territori a través de la carretera

El document que ara es presenta parteix de l’anàlisi de l’actual xarxa viària i dels elements que conformen una carretera des del punt vista de la percepció de l’usuari. En aquest sentit, el llibre identifica quatre tipus d’elements, a cadascun dels quals dedica un apartat: elements de percepció lineal, elements de percepció puntual, elements singulars i elements paisatgístics.

Cada bloc temàtic concreta aquests elements i planteja criteris de disseny, recomanacions i propostes de millora, per tal d’assolir aquests objectius de qualitat i integració en les carreteres. Finalment, el llibre compta amb un capítol que tracta els principals eixos viaris a Catalunya i la seva interrelació amb el territori, des d’una òptica social i cultural.

No hay comentarios: